chapter 1 : ระบอบชายเป็นใหญ่
ปิตาธิปไตย (Patriarchy) 
ปิตาธิปไตย (patriarchy) แต่เดิมหมายถึง “อำนาจของบิดา” แต่ใน ปัจจุบันหมายถึง “ระบบชายเป็นใหญ่” โดยอาศัยอำนาจของบิดาเป็นรากฐานของเพศชายโดยรวม ซึ่งเกิดจากแนวคิดสตรีนิยม (feminism) ที่พยายามเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง นักสตรีนิยมมองว่า ความแตกต่างระหว่างเพศเป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนผ่านการขัดเกลาทางสังคม ปิตาธิปไตยเป็นอำนาจที่แฝงเร้นอยู่กับสิ่งอื่น เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย มีอำนาจครอบคลุมบทบาท พฤติกรรม วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชายและเพศอื่นๆ
 
ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน 
ในช่วงสมัยรัชกาลที่๔ เป็นช่วงที่ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำมากในสังคมไทย เนื่องจากบิดาและสามี
สามารถขายบุตรสาวหรือภรรยาของตนให้กับชายใดก็ได้แม้ว่าผู้หญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จึงเกิดคำกล่าวเปรียบเทียบผู้หญิงและผู้ชายว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน”

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ 
แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายเร่ื่องสิทธิและความเท่าเทียมไปหลายคร้ัง แต่ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศยังเป็นประเด็นสำคัญ ที่ยังถูกกล่าวถึงในสังคม เนื่องจากมีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ในหลายวัฒนธรรม ทำให้เกิดมายาคติต่างๆ เช่น ผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรง ผู้ชายต้องเป็นผู้นำครอบครัว ผู้ชายเก่งและดีกว่าผู้หญิง เป็นต้น ซ่ึงค่านิยมต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเพศหญิงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการคุกคามทางเพศที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมอีกด้วย

ที่มา :
https://acedtechclub.wixsite.com/acedtech/single-post/Gentlemen-Who-has-to-be-gentle
facebook page : LawTUPlay
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
SHARE

Comments