ปริศนาธรรมกับตัวเลข
เมื่อศิษย์พร้อม
ความรู้คุรูจะมาเอง

...อยู่ที่เธอเข้าใจการเกิดดับ 0 _1

รู้ รูป รู้ นาม ทั้ง 2 นี้

และพร้อมจะเปิดหูเปิดตาเปิดใจ ใน 3 คือไตรลักษณ์ ในสัจธรรม ที่ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา / เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป / พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีอยุ่จริง ทิ้งไม่ได้ / กาย ใจ จิต ต้องสัมพันธ์ ทิ้งไม่ได้ / ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมาด้วยกัน / สิ่งมีชีวิต ธรรมชาต พลังงาน หมุนเวียนสัมพันธ์กัน ทั้ง 3 โลกา

เรียนรู้ทุกข์มาอย่างมหันต์จนท้อ มองเห็นทุกข์ ธรรม อันนำไปเข้าใจ ใน อริยสัจ 4 ด้วยมีน้ำใจ ใฝ่เพียรดีจึงมีอีก 4 พรหมวิหาร สดึงสดับมาตั้งนานวัยเด็กวันวาน จนวันนี้ได้แตกฉาน เข้าใจจริง อีก 4 สิ่งทิ้งไม่ได้ ให้ถึงจิต หมั่นพินิจย์ อิทธิบาท4 เป็นทางไป มีสติ รุ้ตัวทั่ว น้อมจิตตัว "เข้าสติปัฐฐาน4 " ตลอดทุกอิริยาบท เฝ้าจรตให้พึงมี 4 เหล่านี้ "รู้ลม" ลับคมไป

บำรุงขันธ์5 พิจารณานิวรณ์ 5 โดยมีพละ 5 เป็นกำลัง นำทางสร้างปีตี วิ่งหนีทุกข์ ไม่หวั่นใจ มี ศีล 5 เป็น ปกติทุกที่ไป ใจมั่นคง

อีกทั้งมี #ทิศ6 ไว้ บำรุง บูชา ให้ถูกกิจ จะสัมฤทธิ์ผลให้สดใส มี 6 แล้ว #ต้องปิดทิศ6 #ให้เป็น จักเย็นใจ ไม่นำพาความเดือดร้อนให้รอญราญ รู้เปิดรู้ปิด จักสนิทแน่ของแท้ต้อง ปิดอาตนยะ6 ทั้ง6ใน6นอก กลับกลอกแท้ โอ้สับสนฉงนอยุ่นานแล โถ..ที่แท้ ชีวี นี้แค่ #ธาตุ6 จงเข้าใจ

รู้รูป รู้นาม รู้ความ อันควรมาก
แต่ยังอยากรู้ไปให้แช่มชื่น เพื่อคืนจิต ...
ใฝ่เฝ้าฝันใช้ชีวีบนโลกนี้อย่างสุขสันต์
ทำตนให้มีคุณค่าสร้างประโยชน์อนันต์
ตอบแทนพระคุณท่านสร้างชีวีมีลมหายใจ
จึงได้ รู้ถึง ความ 7 สะเด็ด ให้เข็ดหลาบ
คือ สัปปุริสธรรม 7 เคล็ดลับการบริหาร
รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้คน รู้ประมาณ จักถึงสถานหมายมั่น สำเร็จผล ตาม กาล เนิ่นนานไป
อีกของแถมในคราเดียวกันนี่
คุรูท่านว่า " ต้องมีโพชฌงค์7 "
ไว้ตัดเพชร ลับคมเซียน ให้เหี้ยมหาญ

อีกไหนเลยเล่า " เฝ้าโยนิโสมนสิการ"

ณ. ขณะนี้ หลากหลายความรู้พระสัทธรรมคำสอน เว้าวอนจิต ให้ตรึงติดสถิตย์อยู่มิรู้หาย
จึงน้อมนำ ลำดับ ความรู้ มองดู สู่ใจกาย
อัน "ตัวเลข" มีความหมายแลคุณค่ามหากุศลอันไพศาล
ในฐานะ กุลบุตรสุดสิริสีกากีทวีมั่น
จักน้อมนำคำสอนแผ่ไปในไกรลาส
มุ่งมั่นและอุกอาจทำดีทวีผล
ให้เป็นไปตามเมตตาจิตอุทิศผล
เป็นไปเพื่อแผ่นดินและชีวิณของปวงชน
แลพ่อแม่ครูจารย์สดับผลให้ชื่นใจ

อันตัวลูกเพิ่งเข้าใจก็วันนี้ ...
แม้นสิ่งใดทำผิดจิตวิปราศประสบชน
ขออำนาจคุณพระศรี ฯ น้อมตน
กราบขออภัย
...........โปรดอโหสิให้กันแต่บัดนี้
เพื่อเสริมสร้างเสกสรรค์ความดี
ให้มีในบัดดลย์........

ผนึกกำลังพลังจิต พิชิตหมู่ภัยภาร
น้อมนำพลังความดี ไมตรีจิต พิชิตหมู่มาร
แลสืบสานงานพ่อหลวง สู่สรวงสวรรค์ ทุกครรลอง พ่อหลับไม่กลับแล้ว สดับอยู่ ลูกลูกพึงรู้ให้หมายมั่น พ่อหลวงเรานี่ทรงสุขีมีเทวาคอยอาสัญ ทุกคืนวันพ่อรับรู้เฝ้ามองอยู่มิรู้คลาย

จงตื่นตื่นเถอดลูกชายสาวสกาวจิต
จงตื่นรู้นิมิตรมั่นหมายเดินไปให้ถึงฝั่ง
จงตื่นรู้เบิกบานใจผองไทยจะพ้นภัยทุกสิ่งอัน

แผ่นดินไทยแผ่นดินทองผองผาสุขในทุกกาล

ศิลปินสีกากี-สิรีลภูมิ
25 มกราคม 2560 ,,,04.25

ปริศนาธรรม เลข 8 , 9 , 10
ในบทเรียนต่อไป หากได้รับความรู้เข้าใจดีแล้วจักได้นำมาเรียบเรียงต่อไป

เมื่อครบแล้ว. ตั้งใจจะเริ่ม เผยแผ่งานเขียนบทความ ในลักษณะที่ให้เข้าใจง่าย ด้วย ภาษา ที่เข้าใจกันได้ ในระดับปุถุชน ที่มีชีวิตประจำวันอยู่กับโลกธรรม8 ให้เป็นอีกช่องทางสืบสานศาสนา และยกคนให้ก้าวพ้นไม่หลงไปตามกระแสโลกสมัยใหม่

กราบขอบคุณพลังพุทธะพิภพ
ดังดังให้ก้องจักรวาลดังสดาร
ไปถึงสถานทั้ง สาม โลกาธาตุโคจร
ให้สุดเขตเอนกอนันอนุสรณ์
สมดั่งสุญญต ภิภพ นิพพาน ภรณ์
ทุกรูปนามจร จงพนมกร อนุโมทนาบุญ
SHARE
Writer
ChocoLize
Reader/Writer/Adviser
แด่ทุกเรื่องราว...ในวันที่ฉันยังมีลมหายใจ ฉันยังคงหลงรักความหอมหวานในชีวิาของชีวิต ที่ยังมีอยู่ไม่เคยจางหายไป ผ่านตัวอักษรเหล่านี้ ด้วยปากกาสีน้ำตาล ดังเช่นช๊อคโกแลตหวานหอม

Comments