ความแตกต่างระหว่าง LTF และ RMF

...

จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนใน "กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)" และ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)" สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

...

( 1 ) ประเภทของกองทุนรวม ที่มีให้เลือกลงทุน

LTF : มีกองทุนรวมเพียงประเภทเดียว คือ
- กองทุนรวมตราสารทุน

RMF : มีกองทุนรวมหลายประเภท ได้แก่
- กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมทองคำ
- กองทุนรวมน้ำมัน
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

...

( 2 ) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ที่มีให้เลือกลงทุน

LTF : มีนโยบาย 2 แบบ คือ
- จ่ายเงินปันผล
- ไม่จ่ายเงินปันผล

RMF : มีนโยบายเพียงแบบเดียว คือ
- ไม่จ่ายเงินปันผล

...

( 3 ) ข้อบังคับเรื่องความต่อเนื่องในการซื้อหน่วยลงทุน

LTF : ไม่มีข้อบังคับ
- ซื้อหรือหยุดซื้อหน่วยลงทุนในปีไหนก็ได้

RMF : มีข้อบังคับ และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- เมื่อเริ่มซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ต้องซื้อต่อเนื่องทุกๆปี
- อนุโลมให้หยุดซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี เช่น การซื้อแบบปีเว้นปี
- อนุโลมให้ไม่ต้องซื้อหน่วยลงทุนในปีที่ไม่มีรายได้ และไม่นับว่าเป็นการหยุดซื้อ

...

( 4 ) ข้อกำหนดเรื่องจำนวนเงินขั้นต่ำ ที่ต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปี

LTF : ไม่มีข้อกำหนด
- ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปี

RMF : มีข้อกำหนด และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- ในแต่ละปีต้องซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น หรือ ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท โดยเลือกจำนวนที่ต่ำกว่า

...

( 5 ) ข้อกำหนดเรื่องจำนวนเงินสูงสุด ที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในแต่ละปี

LTF : มีข้อกำหนด และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- ต้องซื้อหน่วยลงทุน ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น
- ต้องซื้อหน่วยลงทุน ไม่เกิน 500,000 บาท

RMF : มีข้อกำหนด และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- ต้องซื้อหน่วยลงทุน ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น
- ต้องซื้อหน่วยลงทุน ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน , ประกันชีวิตแบบบำนาญ

...

( 6 ) เงื่อนไขระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน

LTF : มีเงื่อนไข และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนครบ 7 ปีปฏิทิน โดยนับเวลาแบบปีชนปี เช่น ถ้าซื้อเมื่อสิ้นปี 2561 จะสามารถขายคืนได้เมื่อต้นปี 2567 โดยใช้เวลาจริงๆแค่ 5 ปี 2 วัน
- สามารถขายหน่วยลงทุนได้เฉพาะหน่วยที่ถือครองจนครบ 7 ปีปฏิทินแล้วเท่านั้น เช่น ถ้าซื้อในปี 2561 จำนวน 500 หน่วย และซื้อเพิ่มในปี 2562 อีกจำนวน 1,000 หน่วย เมื่อเข้าสู่ปี 2567 จะสามารถขายได้แค่จำนวน 500 หน่วย ที่ซื้อไว้ในปี 2561 เท่านั้น

RMF : มีเงื่อนไข และต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
- ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนครบ 5 ปีเต็ม โดยนับเวลาแบบวันชนวัน และไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีที่หยุดซื้อ เช่น ถ้าซื้อเมื่อ 01 ก.พ. 2561 และไม่เคยหยุดซื้อเลยสักปี จะสามารถขายคืนได้เมื่อ 02 ก.พ. 2566
- ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เช่น ถ้าเกิดเมื่อ 01 ส.ค. 2510 จะสามารถขายคืนได้เมื่อ 02 ส.ค. 2565
- สามารถขายหน่วยลงทุนที่ซื้อสะสมไว้ได้ทุกหน่วย หากถือครองจนครบ 2 เงื่อนไขข้างต้น

...

( 7 ) บทลงโทษกรณีทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด

LTF : จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องดำเนินการ ดังนี้

กรณีผิดเงื่อนไขและถือครองหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 ปี
- ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป และเสียดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ยืนขอลดหย่อนภาษี จนถึงเดือนที่มีการยืนคืนภาษี
- ถ้ามีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ขายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

RMF : จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องดำเนินการ ดังนี้

กรณีผิดเงื่อนไขและถือครองหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 ปี
- ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไปในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ภายในเดือน มี.ค. ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข แต่ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดจะเสียดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน
- ถ้ามีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ขายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีผิดเงื่อนไขและถือครองหน่วยลงทุนเกิน 5 ปี
- ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไปในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ภายในเดือน มี.ค. ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข แต่ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดจะเสียดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน

...

( 8 ) การทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด ที่ได้รับการยกเว้นบทลงโทษ

LTF : ต้องอยู่ในสถานะภาพ ดังนี้
- เสียชีวิต
- ทุพพลภาพ

RMF : ต้องอยู่ในสถานะภาพ ดังนี้
- เสียชีวิต
- ทุพพลภาพ

...

SHARE

Comments