คอมเครื่องเก่า และเราที่ไม่เหมือนเดิม
รูปภาพ
ผู้คน
เคลื่อนไหว

การเดินทาง
ความทรงจำ
หล่นหาย
 
คอมเครื่องเก่า
บันทึก
สิ่งที่ผ่าน

กาลเวลา
ร่องรอย
ยังคงอยู่

เสียงสะอื้น
เสียงหัวเราะ
ยังเห็น

ทุกสิ่งผ่าน
ทุกอย่างเปลี่ยน
คงอยู่

หลงลืม
ละเลย
เลือนหาย

ภาพวันวาน
แม้เจ็บปวด
ยังสุข 
 
บางเรื่องราว
ถูกกระตุ้น
จากบางสิ่ง

ลิ้นชักเปิด
ความทรงจำเปิด
ทุกอย่างปิด

เหลือเพียงแต่
จมอยู่
ในอดีต…
SHARE
Writer
StoryCollector
experience hunter
เกิดจากความช่างสังเกตุผู้คน สิ่งรอบตัว จนกลายเป็นนักสะสมเรื่องราว ชอบที่จะบันทึกประสบการณ์ที่ได้เจอ ทั้งจากตัวเอง จากเพื่อน จากคนรอบตัว หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้า มีความเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเล่าในแบบของตัวเอง.. Follow me : https://www.facebook.com/storycollectorsince2018/

Comments