อานาปานสติ ตามหลักพุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจากเรือนไปแล้วสู่ป่า สู่เรือ สู่โคนไม้ (เท่าที่จำได้) การเจริญอานาปานสติ ได้อานิสงส์ใหญ่ บุญใหญ่ สำเร็จขั้นสูงสุดคือพระอนหันต์ มีนิพพานสู่ที่ไป                   เพียงแค่                                          นั่งคู้ขา หลังตรง หลับตา กำหนดลมหายใจ โดยไม่ต้องท่องบริกรรมใดๆ 
เมื่อหายใจ เข้า ออก ยาว สั้น                   ก็รู้ว่าหายใจ เข้า ออก ยาว สั้น                    ผมได้ทำมาแล้วร่วมๆ3เดือน ยังไม่ถึงขั้นสงบ ความฟุ้งซ่านยังเยอะมาก แต่ร่างกายเริ่มนิ่ง ไม่โยก การหายใจลึกและอิ่มมาก คือดีครับ จะทำทุกเช้า และ ก่อนนอน เพื่อจะได้มีปัญญาในการทำสิ่งต่าง ให้สุดยอด และเป๊ะปังเพื่อมิตรวัฏสงสาร #จากความคิดเห็นส่วนตัวด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดและยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ขอลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อม อนุโมทนาสาธุ           พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์            ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
SHARE
Writer
AkkhapholNack
Invester AmwayABO
Plongza...Phuagaun

Comments