ชายผู้ทำสงครามกับพระเจ้า

อยากทําใหดีกวานี้ 

ทําไมตัวเราถึงไมเกงขึ้นไปกวานี้เลยวะ 

ทําไมตัวเราถึงไดขี้เกียจแบบนี้ 

ถาไมทําอะไรสักอยางตัวเราคงตองเปนไดแคเศษขยะไรประโยชน 
เศษเดนที่ถูกทิ้ง ไรคา ไรความหมาย ทําไมคนพวกนั้นถึงไดทํางานดีๆ แบบนั้นออกมาไดนะ
ก็คนเหมือนกันแทๆ เหย! เจานี่มัน นาย ก.นี่หวา 
ทําไมงานมันถึงไดลงแมกกาซีนไดวะ ไหนๆ ขอดูหนอยซิ..... 
ชิบหาย ทําไมงานมันดีจังวะ เทาที่จําได ปกอนงานมึงก็ไมตางอะไรจากกูเลยหนิ 
มึงไปทําไรมาวะ สงสัยคงไปซุมฝก หึๆ มึงไมรูอะไรซะแลว กูก็ก็รู็ความลับนั้นเหมือนกัน 

ความลับอันยิ่งใหญที่ทําใหคนประสบความสําเร็จ 

กูแคยังไมทําเทานั้น ใชๆ มันคือความแตกตาง ความกลาที่จะรอ 
กูแครอเวลาที่เหมาะสมอยู โอกาสแหงชีวิต เมื่อโอกาสนั้นมาถึง 
กูจะแสดงใหทุกคนเห็น พวกมึงรอกูกอนเถอะ 
วาแตทําไมโอกาสยังไมมาสักทีวะ กูก็รอมา ตั้งนานแลว
ตั้งแต ม.๔ ที่กูไดอานหนังสือเลมนั้น กูก็รอมาตลอด 
ทําไมโอกาสยังไมมาถึงสักทีวะ กูก็ อยากทําเต็มที่แลวนะโวย 
ทั้งการฝกในทุกวัน การรักในงานที่ทํา 
กูแคไมตองทําอยางอื่นนอกจากงาน ฝกฝนไปเรื่อยๆ วันแลววันเลา ในที่สุด
เทานี้กูก็จะเกงกวาพวกมึงแลว รอกอนเถอะ 

เหย! หนังสือเลม ใหมออกหนิ หนาปกสวยจัง ของใครวะ ชื่อคนเขียนคุนๆนะ 
นี่มันงานของไอ ข.หนิ งานมันไดออกเลมเลยหรอวะ มันทําไดไงเนี่ย 
แมงเอย เสนแมงใหญชัวร ไอพวกเลียขา ทําไมคนอยางมันไดโอกาส 
โถเวย ถากูมีเสนสายบางนะ ถากูมีโอกาสนะ กูก็ทําไดหละวะ 
งานเขียนแบบนี้ ใครๆก็ทําได แคตองฝกฝนเทานั้นเอง
ดูสินักเขียนบางคนกวาจะเริ่มตนอายุตั้งมากก็มี กูรูความลับเฟย 

กูขอแคสักเดือน กจู ะไม่ทำอะไรเลย นั่งเขียนต้นฉบับอย่างเดียว ทำต่อเนื่องเป็นเดือนๆลยนะ ทําไมโอกาสยังมาไม่ถึงสักทีฟระ  พระเจ้าเว้ย กูรอยู่นะ ถ้ากูต้องรอต่อไป ทั้งชีวิตกูต้องพังแน่ 
ส่งโอกาสมาให้กูสักทีสิเว้ย สงสัยคงต้องไปทำบุญซะแล้ว ถ้าเริ่มทำบุญตั้งแต่ตอนนี้ 
อีกสักแปปๆ ผลบุญที่กูได้ทำ ต้องส่งผลให้โอกาสของกูมีมากกว่าพวกนั้นแน 
พวกนั้นไม่รู้หรอกความลับอันนี้ ไว้พรุ่งนี้จะเริ่มทำละกัน 
ว่าแต่จะไปเอาเงินมาจากไหนดี ถ้าไปทำงานพิเศษจะได้เศษเงินมาสักเท่าไหร่กันนะ 
แต่ถ้าทํางานต้องเสียเวลาไปอาทิตย์ละห้าวันเลยนะ 

แย่ละ เกือบไปแลว
กูลืมไป กูไม่เหลือเวลาให้เสียแล้ว

โชคดีนะที่กูรู้ความลับแห่งความเพียร 
กูแค่ต้องกล้าที่จะจะรอ กูเองไม่ได้ขี้ขลาด กูแค่รอเวลาเหมาะเจาะที่จะได้แสดงผลงาน 
เมื่อถึงตอนนั้นกูนี่แหละจะยิ่งใหญ่ กูจะเก่ง กูจะรวย กูจะมีทุกอย่างที่พวกมึงอิจฉา
อยากทํามันเร็วๆจัง โอกาสมาหน่อยเถอะ กูพร้อมแล้วนะเว้ย มาเร็วๆหน่อย 

โว๊ะ ! จะหมดวันอีกแล้วต้องสวดมนต์ก่อนนอนซะหน่อยแล้ว
พรุ่งนี้โอกาสจะได้มาถึง  พรุ่งนี้ถ้าโอกาสมาถึงนะ กูจะดัง งานจะหลั่งไหลเข้ามา 
แต่กูรู้ดี  กูจะไม่รีบรับงาน กูจะยังฝึกฝนไปก่อน ใช่ กูไม่ใช่พวกนั้น พวกงี่เง่าที่กระโจนเข้าใส่เงิน 
กูจะรอ คอยๆ ปลอยแตงานที่ดีไป ชื่อเสียงและฝมือกูจะเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น 
พอมีเงินก็ไปซื้อเสื้อแพงๆมาใส ทีนี้สาวๆก็จะมาเอง กูจะหาสาวสวยๆสักคน 
แตงงาน มีลูก สอนลูกถึงความลับอันนี้ พอลูกกูโต 
กูก็จะมีเงินมากพอที่จะเรื่อยเปอยไปจนแก 
หลังจากนั้นกูก็ตายอยางสงบในบานพักตากอากาศสุดหรูของกู 


แคคิดก็รอไมไหวแลว 
โอกาสเอย มาหากูเร็วๆหนอย 
กูรอไมไหวแลววววววว

zzzzzzzzzz


กูแค่ทำสงครามกับพระเจ้าอยู่ สงครามที่ใครอดทนกว่าจะชนะ สุดท้ายกูที่อดทนรอจะชนะพวกมึง
ไม่ได้มีใครกล่าวไว้
SHARE
Written in this book
him & her
เขา และ เธอ
Writer
LettersPart
designer
story about him and her

Comments

niji
1 year ago
โดนใจหลายๆคน
Reply