วันที่เราสองคนจากกัน
  ฉันมีแฟนแต่มีปัญาหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาหาพวกเราทั้งคู่เราต่อสู้ด้วยกันมาจนถึงวันที่ฉันไม่มีแม้คำบอกลาฉันได้แค่กอด ฉันมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างหนักจึงต้องไปเรียนที่อื่นแบบกระทันหันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวว่านั้นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เห็นคนรักและได้กอดคนรักของฉัน การจากไปครั้งนี้มันทำให้ฉันทรมานมากจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และคนรัก ฉันไม่รู้เลยว่าการไปในครั้งนี้ฉันไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีก

                     ก า ร ไ ป ใ น ค รั้ ง นี้ มั น ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ข อ ง ฉั น
SHARE

Comments