5 สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการเกษียณอายุ

...

สาเหตุที่ทำให้การใช้ชีวิตช่วง "วัยเกษียณอายุ" ในอนาคตจะเป็นเรื่องยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับในอดีต อาจมีด้วยกันหลายประการ ดังนี้

...

สาเหตุที่ 1 : อายุ

การแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้น ทำให้อายุขัยของคนเรายืนยาวขึ้น

ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้จ่ายสำหรับช่วงวัยเกษียณอายุจึงต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ : สสช. (National Statistical Office) ทำให้ทราบว่าอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) ของคนไทย
- เมื่อปี พ.ศ.2518 เท่ากับ 60.90 ปี
- เมื่อปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 75.38 ปี

ถ้าหากคนไทยนิยมเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่าคนส่วนใหญ่อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้สำหรับช่วงวัยเกษียณอายุอย่างน้อย
- ประมาณ 0.90 ปี เมื่อปี พ.ศ.2518
- ประมาณ 15.38 ปี เมื่อปี พ.ศ.2558

...

สาเหตุที่ 2 : ค่าครองชีพ

เงินเฟ้อ (Inflation) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกือบทุกปี

ดังนั้น ค่าครองชีพในอนาคตเมื่อวัยเกษียณอายุย่อมสูงกว่าวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย : ธปท. (Bank of Thailand : BOT) ทำให้ทราบว่าอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528-2557 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.46% ต่อปี

แสดงว่าระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ค่าครองชีพได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.77 เท่าจากในอดีต โดยการใช้สูตรมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ในการคำนวณ

...

สาเหตุที่ 3 : บุตรหลาน

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2489-2507 เป็นยุคที่คนไทยนิยมมีบุตรกันหลายคน เพื่อทดแทนจำนวนประชากรและแรงงานที่ลดลงไป โดยเด็กที่เกิดในยุคนี้จะถูกเรียกว่าเบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomer : Gen B)

แต่สภาพสังคมในยุคปัจจุบันกลับทำให้คนไทยนิยมมีบุตรกันลดน้อยลงจนเหลือเพียง 1-2 คนต่อครอบครัว

ดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันอาจประสบปัญหาบุตรหลานมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เข้าสู่วัยเกษียณอายุ

เนื่องจาก บุตรหลานเพียง 1-2 คน อาจต้องรับผิดชอบทั้งคู่ครอง บุตร และบิดามารดา จึงมีโอกาสสูงที่จะมีรายได้ไม่เพียงพอในการจุนเจือทุกคน

ต่างจากในอดีตที่บุตรหลานหลายๆคน สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดูแลและจุนเจือบิดามารดาที่แก่ชราได้

...

สาเหตุที่ 4 : รัฐบาล

รายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากภาษี (Tax) ซึ่งได้รับมาจากคนในวัยทำงานเป็นส่วนมาก เช่น
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ซึ่งได้รับมาจากการที่คนในวัยทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานจนบริษัทมีกำไร
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ซึ่งได้รับมาจากการที่คนในวัยทำงานประกอบอาชีพต่างๆจนมีรายได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ซึ่งได้รับมาจากการที่คนในวัยทำงานจับจ่ายใช้สอยด้วยตนเองหรือให้เงินแก่คนในครอบครัวไปจับจ่ายใช้สอย

จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย : มส.ผส. (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute : TGRI) ทำให้ทราบว่า
- เมื่อปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
- คาดว่าเมื่อปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ : สสช. (National Statistical Office) ทำให้ทราบว่าอัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential Support Ratio) ในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆ คือ
- เมื่อปี พ.ศ.2523 จะมีคนวัยทำงาน 10.3 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
- เมื่อปี พ.ศ.2533 จะมีคนวัยทำงาน 8.6 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
- เมื่อปี พ.ศ.2543 จะมีคนวัยทำงาน 7.0 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
- เมื่อปี พ.ศ.2553 จะมีคนวัยทำงาน 5.7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
- คาดว่าเมื่อปี พ.ศ.2563 จะมีคนวัยทำงาน 3.8 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน
- คาดว่าเมื่อปี พ.ศ.2573 จะมีคนวัยทำงาน 2.4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน

ดังนั้น สังคมไทยในอนาคตอาจประสบปัญหารัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ

เนื่องจาก คนวัยทำงานซึ่งเป็นผู้เสียภาษี (Tax) ส่วนใหญ่ของประเทศกำลังมีอัตราส่วนที่ลดลง แต่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาลกลับมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น

...

สาเหตุที่ 5 : ดอกเบี้ย

ก่อนปี พ.ศ.2540 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี แต่ในปัจจุบันกลับปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆจนอยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปี

ลองคิดดูนะครับ

ถ้า ณ วันเกษียณอายุ คุณมีเงินเก็บอยู่ 2,400,000 บาท แล้วนำไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้
- อดีต มีรายได้จากดอกเบี้ย 240,000 บาทต่อปี หรือ 20,000 บาทต่อเดือน
- ปัจจุบัน มีรายได้จากดอกเบี้ย 24,000 บาทต่อปี หรือ 2,000 บาทต่อเดือน

เห็นไหมครับว่า

วิธีฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ยเมื่อวัยเกษียณอายุในปัจจุบันไม่ง่ายดายเหมือนในอดีตแล้ว

...

SHARE

Comments