Comfort zone
Comfort zone หรือ พื้นที่ของความสบายใจ

พื่นที่ที่แต่ละคน ต่างจำกัดบริเวณเพื่อไว้สำหรับ เ ยี ย ว ย า ใจจากความเหนื่อยล้า
บ้างก็เป็นครอบครัว
บ้างก็เป็นเพื่อน
บ้างก็เป็นคนแปลกหน้า

แต่คอมฟอร์ทโซนของบางคนกลับเป็น..การอยู่คนเดียว
การไต่ครองคนเดียว
การคิดอะไรคนเดียว
การทำอะไรคนเดียว

ถึงแม้การเยียวยาวิธีนี้ ใช้เวลาบำบัดตัวเองค่อนข้างช้ากว่าวิธีอื่น
หลายคนเลือกใช้วิธีนี้
เพราะคิดว่า 'ไม่ควรเอาใครมาเกี่ยวข้องกับเรามากไป'
SHARE
Writer
InATOMs
reader
DAMRONG

Comments