เรียนสร้างการ์ตูน โดย Flash Animation สำหรับเด็ก
Flash Animation
          โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVA และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น
 
ระยะเวลาในการเรียน
รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 15 ชั่วโมง

พื้นความรู้ของผู้เรียน
1. มีความรู้หรือประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาก่อน
2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นอย่างต่ำ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี

โปรแกรมที่ใช้
Adobe Flash Player

จุดประสงค์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบตัวการ์ตูน
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ Adobe Flash Player
3. เพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้คู่กับ Adobe Flash Player
4. เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบและสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวได้

อัตราเวลาเรียน 
สอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง 
เปิดสอนตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 12.00 น. 
รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 15 ชั่วโมง
(สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้สอนและผู้เรียน) 


รายการเรียน
1. เรียนรู้ Animation ทำความเข้าใจการทำภาพเคลื่อนไหว รู้จัก Flash
    1.1 รู้จัก Animation การสร้างภาพเคลื่อนไหว
    1.2 ส่วนประกอบโปรแกรม Flash
    1.3 ทดลองสร้าง Graphic อย่างง่ายใน Flash ด้วยอุปกรณ์วาดภาพเบื้องต้น
2. เรียนรู้การใส่เทคนิค การทำภาพเคลื่อนไหวและทดลองวาดการ์ตูน
     2.1 เรียนรู้การสร้าง Graphic ด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดใน Flash
     2.2 เทคนิคการทำ Animation แบบ Frame by Frame
     2.3 รู้จักกับ Symbol และ Library
     2.4 แบบฝึกหัด ทดลองสร้างงาน Animation โดยอาศัยความรู้ในการทำ Animation แบบ               Frame by Frame
3. เรียนรู้การใส่เทคนิค Motion Tweening และ Motion Guide ในการทำภาพเคลื่อนไหว และ       ทดลองวาดการ์ตูน 
     3.1 ทดลองสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในงาน Animation ด้วยคำสั่ง Shape Tweening
     3.2 ทดลองสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในงาน Animation ด้วยคำสั่ง Classic Tweening
     3.3 การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางที่กำหนด หรือ Motion Guide
     3.4 แบบฝึกหัด ทดลองสร้างงาน Animation โดยอาศัยความรู้ในการทำ Animation ควบคู่              กับ Tweening shape และ Tweening motion
4. ทำมินิโปรเจ็ค นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาสร้างเป็นผลงานของตนเอง 
     4.1 ทบทวนเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เรียนมา
     4.2 ทำมินิโปรเจ็ค นำความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดมาสร้างเป็นผลงานของตนเอง
     4.3 แบบฝึกหัด ทดลองสร้างงาน Animation เรื่องราว เป็นมินิโปรเจ็ค
5. ทำมินิโปรเจ็ค นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาสร้างเป็นผลงานของตนเอง 
     5.1 ทบทวนเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เรียนมา
     5.2 ทำมินิโปรเจ็ค นำความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดมาสร้างเป็นผลงานของตนเอง      
     5.3 แบบฝึกหัด ทดลองสร้างงาน Animation เรื่องราว เป็นมินิโปรเจ็ค   

ค่าเรียน
เรียนกลุ่ม ราคาเพียง 2,900.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง (15 ชั่วโมง)
เรียนเดี่ยว ราคาเพียง 4,400.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง (15 ชั่วโมง)

เงื่อนไขและการสมัคร 
1. ผู้เรียนต้องชำระเงินก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์เท่านั้น
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. ชำระเงินได้ที่ โรงเรียนมาลัยพิมพ์ดีดสัมผัส-คอมพิวเตอร์ เลขที่ 80/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
 
                   เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น. ทุกวัน เบอร์โทร -
                    
โรงเรียนมาลัยพิมพ์ดีดสัมผัส-คอมพิวเตอร์
เลขที่ 80/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 
 
SHARE

Comments