Business unit แนวคิดบริหารที่ดีจริงหรือ
      หลายบริษัทฯใช้แนวคิดบริหารแบบหน่วยธุรกิจ (Business unit) เหตุผลก็คือ แนวคิดของการแข่งขันกันในการสร้างผลงาน และใช้มุมมองการบริหารของหน่วยธุรกิจที่ตนเองดูแลแบบบริษัทฯหนึ่ง มีการคิดต้นทุนการดำเนินงาน และคิดรายได้จากการขาย ผลกำไร ในหน่วยธุรกิจ และวิธีการนี้ใช้ในการวัดผลงานผู้บริหารหน่วยธุรกิจนั้นๆด้วย
     แต่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดการบริหารที่ดีจริงหรือ หลายบริษัทฯมีปัญหาขัดแย้งกัน และแข่งขันกันเองแทนที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันจากภายนอก การไม่แบ่งปันทรัพยากรภายในบริษัทฯ การไม่ช่วยเหลือกันแบบพี่น้อง รวมทั้งการสร้างแนวคิดความเห็นแก่ตัวขึ้นในบริษัทฯ

         ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งทำธุรกิจอบรมและให้คำปรึกษา มีการแยกธุรกิจการให้คำปรึกษา และธุรกิจฝึกอบรมเป็น Business unit ออกจากกัน เมื่อมีการใช้พนักงานข้ามฝ่ายจะต้องมีการโอนต้นทุน (Cost transfer) ระหว่างหน่วยงาน สมมติว่าเมื่อฝ่ายอบรมมีงานมากกว่า ก็จะไม่ต้องการว่าจ้างหน่วยงานให้คำปรึกษา เนื่องจากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายมีผลงานดีกว่า 
 แนวคิดการบริหารแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำงานแบบพี่น้อง การไม่ชิงดีชิงเด่นภายในบริษัทฯ น่าจะเป็นแนวคิดบริหารที่เหมาะสมกับองค์การธุรกิจแบบไทยมากกว่า
SHARE
Writer
MrQuality
Writer
Management

Comments