พระเจ้าทรงรักเรา !
พระเจ้าทรงประสงค์
ที่จะมีครอบครัว
พระองค์จึงทรงสร้างเรา
ให้เป็นลูกของพระองค์
พระองค์ทรงประสงค์
ที่จะให้เราพึ่งพา
และพึ่งพิงพระองค์เสมอ
ในทุกๆ เรื่องของชีวิตเรา

พระองค์ประสงค์
ให้เรารักพระองค์
และยอมรับความรัก
จากพระองค์ด้วย
ทรงประสงค์ให้เรา
วางใจในพระองค์
และร้องเรียกหาพระองค์
เมื่อมีความต้องการสิ่งใด
พระองค์ประสงค์
ที่จะมีความสัมพันธ์กับเรา
เป็นส่วนตัว.

เราทั้งหลายแต่ละคน
เป็นผู้ที่พระบิดาของเรา
ทรงเนรมิตสร้างขึ้นเป็นส่วนตัว
ให้มีความแตกต่างจากคนอื่น
เราแต่ละคนถูกสร้างมา
ไม่เหมือนกัน
เราเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า
แต่ไม่ได้หมายความว่า
เราดีกว่าคนอื่น
ส่วนคนอื่นไม่มีอะไรดี
แต่พระเจ้าตรัสว่า
เราทุกคนเป็นคนพิเศษทั้งหมด
ซึ่งเรื่องนี้เขียนไว้ในพระคัมภีร์
และพระคัมภีร์ก็มีไว้
เพื่อลูกของพระองค์ทุกคน

สดุดี 17 : 8 บอกเราว่า
" ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตา
ทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีก
ของพระองค์ "
พระคำข้อนี้ยืนยันว่า
เราเป็นแก้วตาของพระเจ้า..
ขอให้เราเชื่อว่า นอกจากที่พระเจ้า
ทรงรักโลก ทรงรักพระเยซู
พระองค์ยังทรงรักเราเท่าๆ กับที่
พระองค์ทรงรักพระเยซู . . .

พระเจ้าทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์
เราไม่มีวันที่จะทำให้พระองค์
เหนื่อยใจได้ . . .
หลายคนคิดว่าเราสามารถ
ทำให้พระเจ้าสิ้นหวังได้
โดยความผิดพลาด
หรือความล้มเหลว
และยุ่งเหยิงของชีวิตเรา
แต่ไม่มีทางเลยจริงๆ
เพราะความรักของพระเจ้า
ไม่มีวันสูญสิ้น
และเราทำให้พระเจ้าหมดรักเราไม่ได้
ความรักไม่ใช่อะไรสักอย่าง
ที่พระเจ้าทรงกระทำ
แต่ความรักคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

จำไว้ว่า . .
แม้แต่คนบาปที่เหลวแหลกที่สุด
เท่าที่เคยมีอยู่ในโลกนี้
ซึ่งถ่มน้ำลายรดหน้าพระเยซู
และกล่าวว่า "ฉันไม่ต้องการ
ที่จะเกี่ยวข้องกับแก ฉันเต็มใจ
อย่างยิ่งที่จะไปนรก"
พระเจ้าก็ยังทรงรักเขา
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว
พระองค์จะไม่รักบรรดาคนที่
พระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้
และชำระไว้เพื่อพระองค์
โดยเฉพาะได้อย่างไร ?

นี่คือเรื่องสำคัญที่เรียบง่าย
สำหรับชีวิตเรา . .
พระเจ้ารักเรา !
และเป็นรากฐานเบื้องต้น
ที่พระเจ้าต้องการวางไว้ในชีวิตเรา
เพื่อเราจะสามารถเข้าใจถึงเรื่องอื่นๆได้
ไม่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอื่นใด
หรือศึกษา และแสวงหา
เรื่องของพระเจ้ามากมายเพียงใด
แต่ถ้าเราไม่สามารถยอมรับ
ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา
อย่างไม่มีเงื่อนไขใดใดได้
เราก็จะก้าวไปไม่ถึงไหน

** ความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานั้น
เป็นรากฐานของความเชื่อ
ในการมีเสรีภาพจากความบาป
และในการที่เราจะสามารถ
ก้าวออกไปปรนนิบัติผู้อื่น
โดยปราศจากความกลัวได้ .

ขอให้พระคุณและสันติสุข
จากพระบิดาเจ้าของเรา
และจากพระเยซูคริสตเจ้า
ดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนเสมอไป
Cr. Giver Club
SHARE
Writer
Basketboy
BASK
วันเดย์ไอวิลบีเอกู้ดไรท์เทอร์

Comments