ให้มืออาชีพลงทุนแทนเรา

...

ลงทุนอะไรดี!
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนตั้งหลายอย่าง
แต่ติดอยู่ปัญหาเดียว ลงทุนไม่เป็น !!!

แต่ไม่ต้องกังวลใจไป
เพราะปัจจุบันสามารถให้มืออาชีพลงทุนแทนเราได้
โดยใช้ "กองทุนรวม (Mutual Fund)" เป็นเครื่องมือ

...

กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่ง
ที่ผู้ลงทุนหลายๆคนนำเงินลงทุนมารวมกัน
และมอบหมายให้มืออาชีพ ซึ่งก็คือ
"บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)"
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุน
และได้รับอนุญาตจาก "สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)"
เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้นๆ
เพื่อแสวงหาผลตอบแทน

...

โดยกองทุนรวมมีหลายประเภท
ทั้งที่ลงทุนในไทยและต่างประเทศ

อย่างเช่น

กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้นสามัญ)

กองทุนรวมตลาดเงิน
(เงินฝาก ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

กองทุนรวมตราสารหนี้
(พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน)

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก
(ทองคำ น้ำมัน สินค้าการเกษตร)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน)

และเราสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
เพื่อลงทุนได้ที่ธนาคารเกือบทุกแห่ง

...

ถึงจะมีมืออาชีพบริหารเงินลงทุนให้เรา
แต่สินทรัพย์บางประเภท เช่น หุ้นสามัญ
ก็ยังมีความเสี่ยงสูง (มีโอกาสกำไรและขาดทุนสูง)
ดังนั้น เราจึงควรศึกษาให้เข้าใจถึง
ความเสี่ยงและลักษณะต่างๆของสินทรัพย์
ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ^_^

...

SHARE

Comments