แพนแกรม
แพนแกรม คือ ชุดวลีที่มีอักขระครบในภาษานั้น ตัวอย่างเช่น

ภาษาอังกฤษ : The quick brown fox jumps over the lazy dog

สำหรับแพนแกรมภาษาไทย ฉันได้แต่งแพนแกรมเป็นกลอนแปดอยู่สองชุด

ชุดแรก ธรรมคุณแพนแกรม

ธรรมคุณหนุนความดีฑีฆรัตน์ สรรพสัตว์วัฏวจรถอนวิถี
อริยสัจตรัสสังโยคโลกโมฬี ดังกุมภีร์ผลาญชิวหาบีฑาทนต์
ฟังฉัตรทองของประเสริฐเลิศวิเศษ ฝ่ายต้นเหตุฎรงกรณ์อุดรผล
ยินสถานฌานสมาอารยะชน พึงซ่อนกลปรนนิบัตินิวัฒน์แฮฯ 

ชุดที่สอง โลกอุดร
 โลกอุดรวจรวัฏตรัสวิสุทธิ์ ธรรมวุฒิภจรไปในเวหน
ฟังเทเวศน์วิเศษก้องฉันต้องมนต์ ฝ่าผจญอินทขิลวิญญูฌาณ
ฐานฎีกาฑีฆารัตน์สัตว์ทั้งหมด ความปรากฏซึ่งวิรุฬห์ปุญญาสาร
ถึงชีพม้วยฮ้วยถูกธรรมกรรมบันดาล จึงนิพพานดับไม่เหลือเชื้ออณูฯ
 
กลอนแปดเหล่านี้มีชุดอักษรครบ ตั้งแต่ ก - ฮ เว้น ฃ และ ฅ รวมพยัญชนะใช้งาน ๔๒ ตัว
SHARE
Writer
Dhammajakra
Writer
เขียนจากใจใช่เหตุผล จิตวิญญาณของกวีอยูที่ไหน? ลองลอยไปขามภพขามวิถี โลดละลิ่วปลิวโปรยพัดหัสดี กวางยิ่งกวามหานทีแห่งพฤกษไพร ฉันเปนเสี้ยวของกวีที่เหลืออยู ในคราบของมนุษยผู้ติโลกศัย หูตาลิ้นจมูกและกายใจ สัมผัสไดถึงรสหยาบไม่ซาบซา วิญญาณฉันขันธรูอยูหาแบบ หนึ่งกวีที่แอบอยูซอกผา กลางปาปูนกระจกแสงสีมายา ลํานํานี้แตงมาแถลงการ ฯ

Comments