รัฐธรรมนูญ
   ทำไหมต้องการรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับบทความนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อแยกฝักฝ่ายแต่อย่างใดแต่ต้องการแสดงถึงว่าทำไหมปัจจุบัน นักศึกษาหรือนักวิชาการรวมถึงประชาชนบางกลุ่มต้องการรัฐธรรมนูญที่แสดงความเป็นประชาธิปไตย
    มาเข้าเรื่องกันเลยผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก่อนว่าคืออะไร?? รัฐธรรมนูญนั้นคือกฏหมายสูงสุดที่ใช่ภายในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ตามแต่นั้นทุกรัฐย่อมประกอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นกฏเกณฑ์สูงสุดในรัฐนั้น แต่อยู่ที่เนื้อหาภายในว่าจะเขียนเอนเอียงไปในทางใดมากกว่ากัน
    ทำไหมต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีการบรรจุเนื้อหาภายในเอนเอี่ยงและให้อำนาจไปทางใดมากกว่ากันซึ่งถ้าหากเนื้อหาภายในส่อไปในทางเผด็จการโดยมีการควบคุมจากรัฐทั้งหมดจะส่งผลตามหลังมาว่านาๆประเทศจะมองว่ารัฐๆนั้นเป็นรัฐที่เผด็จการถึงแม้ว่า อาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่มีความจำเป็นที่ต้องใช่เนื้อหาส่อไปทางนั้น ทำให้ลดความน่าเชื่อถือในประเทศๆนั้นไปถึงแม้ว่าในหลายประเทศในโลกยังมีการดำเนินระบอบแบบเผด็จการอยู่แต่ภายในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะมีการสร้างเสรีภาพอยู่เนื่ิองๆเพื่อลดการกดดันของประชาชน
      ในหลายกรณีประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมามากถึง19ฉบับในแต่ละฉบับจะมีการสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตยลงไปในรัฐธรรมนูญและในรัฐธรรมนููญช่วงหลังปีพุทธศักราช2535 ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยได้ถูกพลักดันขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540 ซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นฉบับที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง และยังบรรจุเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่กับประชาชน 
      แต่อย่างไรก็ตามไม่มีคำว่าเพียงพอสำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยรัฐธรรมนูญถูกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคร่าวไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงขนาดย่อยก็ตามก็มักจะดึงเรื่องประเด็นความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญขุดขึ้นมาอยู่เสมอจนในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับร่างโดย ท่านมีชัย ก็ยังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาจะเป็นไปในทิศทางของการจำกัดสิทธิของประชาชนและให้อำนาจกับคนบ้างกลุ่มมากไปจนลืมความเป็นระบอบประชาธิปไตยของรัฐไทยไปแล้วรึ.... หรือตัวรัฐธรรมนูญไม่สำคัญเท่ากับผู้ปกครองที่ ท่านมักเรียกตัวเองว่า"คนดี"     
    ผู้เขียนจึงอยากให้ตระหนักถึงว่าคำว่าเท่าเทียมในหลักการของรัฐธรรมนูญจะเป็นเพียงแค่ยุคโลกแบบ อุดมคติ หรือระชาชนสามารถสร้างมาได้ถ้าไม่มีกรอบมาจำกัดคนว่า "คนดี"หรือ"คนเลว"
                                                                                              ด้วยรักและเครารพ 
SHARE
Writer
Loop
write
I love everything.

Comments