ควบคุมกระบวนการ...
จากประสบการณ์ที่ผมทำงานเป็น Process Engineer หรือ วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มาในหลายๆ ปี...พบว่า...ในกระบวนการผลิต หากเราควบคุมปัจจัย Input...ควบคุมเงื่อนไขการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ก็จะสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐาน ไม่ผลิตงานเสีย...แต่เมื่อใดก็ตาม มีเหตุการณ์ที่ทำให้ปัจจัย Input ผิดไปจากปกติ...ไม่ได้ตามเงื่อนไขการผลิต...เมื่อนั่นแหล่ะ... “ผลิตภัณฑ์ก็จะโชว์ว่ามีปัญหาทันที”… โชว์ออกมาในรูป QC parameter ผิดปกติ...ถ้าหากหลุด spec ก็จะกลายเป็นงานเสียทันที...เกิดการผลิตที่สูญเปล่า

ฉันใดก็ฉันนั้น ชีวิตคนเราก็เช่นกัน หากเราควบคุมปัจจัย Input…ใส่ความเชื่อ...ความคิด...ความรู้สึก...คำพูด...ภาพ...ที่ดี และสำเร็จเข้าสู่หัวสมอง...ผลลัพธ์การกระทำ การแสดงออกของเราก็จะดีไปด้วย...อีกทั้งยังดึงดูดคนที่คิดดี พูดดี ทำดี มาอยู่ในสังคมของเราด้วย...เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป... เชื่อว่า หากควบคุม Input ให้ดี...Output ก็จะดีไปด้วย...โลกภายนอกของเรา เป็นผลสะท้อนมาจากโลกภายในของเรา
–Palakorn-
SHARE
Writer
Palakorn
storyteller
ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ยืนหยัดกับจุดมุ่งหมาย และคงไว้ซึ่งศรัทธาและความกตัญญู

Comments