ความสัมพันธ์ ใจเพื่อนใจเรา
ความเป็นเพื่อนของผู้คน ที่มีเพื่อนรักมาก และ เพื่อนน้อย ทั้งชายและหญิง แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะ แต่คนละบนโลกมนุษย์นั้นล้วนมีความหมายแอบแฝง การท่ี คนนึงๆ มัก ต้องการที่ จะชวนเพื่อน โดยไม่สน ใจว่าสิ่งทำ ถูกหรือผิด มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ ขั้นระหว่าง เสือก กับ ช่วย ความเป็นเพื่อนของผู้คน ที่มีเพื่อนรักมาก และ เพื่อนน้อย ทั้งชายและหญิง แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะ แต่คนละบนโลกมนุษย์นั้นล้วนมีความหมายแอบแฝง แต่ไม่ใช่ทุกคู่ มนุษย์
การที่ คนนึงๆ มัก ต้องการที่ จะช่วยเพื่อน โดยไม่สน ใจว่าสิ่งทำ ถูกหรือผิด มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ ขั้นระหว่าง เสือก กับ ช่วย ถ้าเพื่อน
มนุษย์ A มองว่าดี สามารถรู้ว่า เพื่อน มนุษย์ B มีความเข้าใจถึงตัวตนต่อ บุคคลประเภทมนุษย์ A แต่ความช่วยเหลือ มักมีอุปสรรค ในการช่วยตามสถาณะการณ์ ต่างๆ
คำพูดมักมีสิ่งที่ให้ความหมายที่ สวยงาม กับ สองแง่ สองง่าม เพราะ มีความเข้าใจผิด ต่อ คำพูด มนุษย์ B การมองของเพื่อนจะมีข้อแตกต่างและเปลี่ยนไปในทางที่เข้าใจผิด
ถ้ามนุษย์ A มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัว เป็นใหญ่ ดังนั้น มนุษย์ A จะ ไม่สนสิ่งอื่นนอกจากตรงหน้าหรือหน้าที่ๆ ได้ทำ มนุษย์ A สามารถเลือกได้เองว่าอะไรควรตัดสิน ใจ
และอะไรที่ ยอมรับได้ สิ่งที่ มนุษย์ A ขาดไป มิใช่ การมองหาเพื่อน ที่ดี แต่ ความเป็น มนุษย์ ทำให้ไม่สามารถมอง ความเป็นจริง รอบตัวให้ดีที่สุดเหมือนอย่าง
มนุษย์ B และถ้า มนุษย์ B เป็น คนดี พอเข้าใจผู้อื่นแต่ ความเป็น จริง มนุษย์ B คือ ผู้ต้องยอมรับความเสี่ยงในการช่วยเหลือแต่ละเรื่อง ของ มนุษย์ A เพราะ มนุษย์ A ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว
มี 1ต้องมี 2 และสิ่งๆนั้นจะตามมา ความเกรงใจ ของมนุษย์ๆ มักชอบลืมตัว ในสิ่งที่เริ่มชิดเชื้อ กับตัว มนุษย์ผู้อื่น มักทำให้หมดความเกรงใจ ไป สิ่ง ที่เป็นข้อผิดพลาด ของ สิ่งที่เรียกว่า ความเกรงใจ
คือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาของ ผู้อื่น ที่ มนุษย์ ผู้นั้น ยังไม่เข้าใจปัญหาที่แท้ จริง ของ มนุษย์ที่มีปัญหานั้น ความเกรงใจ มิใช่ทุกอย่าง มนุษย์ มันเเป็นสิ่ง ที่มนุษย์ ควรจะมีเป็น option ในแต่ละคน
มีดี มี ร้าย มากน้อยแล้วแต่ มนุษย์ ที่จะคิดได้ หรือ ผู้ ที่ก้าวออกมาดูเป้าหมายไกล เพื่อค้นพบในสิ่งที่แต่ละคนจะต้องแก้ไข ความ ผิดพลาด มนุษย์มักถูกเหยียบย้ำหรือ ซ้ำเติม เพราะ มนุษย์ที่มีความคิดว่า การบอกแล้ว
ถ้าทำผิด อีก กูจะซ้ำ [การกระทำแบบ นี้ เรียกว่า เข้าใจตัวเองแต่ไม่เข้าใจตัวมนุษย์ คนอื่นๆ]มีความเป็น ลักษณะผู้นำ แต่ไม่ใช่ ผู้นำจริง แต่ต้องเดินตามหลังมนุษย์อื่นๆ ที่ไม่ได้คิดแบบนี้ การกระทำ ซ้ำ แบบนี้ กับ
มนุษย์อีกประเภท ที่สามารถเข้าถึงผุ้คนได้ สามารถจับต้องทางความคิดของเค้าได้ ความแตกต่างของการเข้าถึงผู้คน แบ่งแยกให้เห็นทางความคิด การคัดกรองของ มนุษย์ ที่ถูก เพิ่มเติม ให้เห็น ว่า
เพื่อนมิใช่ ทุกอย่าง และเพื่อน มิใช่คนดีเสมอ ตัวเรามิใช่คนถูกเสมอ แต่การ เข้าใจถึงปัญหาและคิดวิเคราะห์ ของปัญหาสิ่งต่างจาก ตัวเรา จะถูกคัดแยกทางความคิด ออกมาออโต้ ซึ่งจะ สามารถบอกได้ ว่า
มนุษย์ ผู้นี้ เราสามารถไว้ใจได้ หรือไม่ (บ่นเล็กบ่นน้อย)
SHARE
Writer
Relevance
music
The idea of mental awareness

Comments