null รวม 10 เรื่องราว | เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ
เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ
Published  6 years ago  |  10 stories
เพราะความรักที่จบลงไป ไม่อาจพรากหัวใจของเราให้จบตาม เราพยายามทำใจอยู่แหละ แต่รอหน่อยนะ ขอเวลาเราหน่อย แล้วเราจะค่อยๆดีขึ้นเอง