คุณค่าแห่งชีวิต
Published  2 years ago  |  4 stories
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้คนที่คิดฆ่าตัวตาย หันกลับมารักตัวเองเป็น