ความเจ็บนี้ไม่มีเสียง
Published  2 years ago  |  3 stories
สิ่งที่ฝังลึกอยู่ภายในใจ เปล่งให้ใครฟังไม่ได้ จึงกลั่นมาเป็นตัวอักษรเพื่อบรรเทา