YUBICHAN
Writer
Message
เล่าเรื่องเกี่ยวกับแฮมสเตอร์ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับชีีวิตคน ๆ นึง ที่เปลี่ยนไปหลังจากตัดสินใจเลี้ยง 'แฮมสเตอร์'
2
Stories
0
Followers
2
Following