Wijittra
Being
Message
บางคนเราเลือกที่จะผลักดันเขาออกไปจากชีวิตทั้งๆที่เขาอยากอยู่ แต่กับอีกบางคนที่เขาอยากไปแถมตาย แต่เราก็ยังดึงมือและรั้งเขาไว้...
14
Stories
5
Followers
14
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR