TJStoryLife
Diary of Life
Message
อยากเล่า อยากเขียน เรียบเรียง ระบาย บางครั้งเราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ ได้แต่ส่งผ่านมันออกมาผ่านตัวหนังสือ....
1
Stories
0
Followers
1
Following