PJAW SHORT MONOLOGUE
Published  2 years ago  |  12 stories
บทสนทนาสั้นๆ ที่ไม่ระบุจำนวนของผู้พูดและไม่ระบุว่าใครกำลังพูด แต่งขึ้นจากความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเนื้อหา