เธอในความคิดเรา
Published  1 year ago  |  4 stories
'เธอ' เป็นคำนิยามของเรา ที่เราใช้แทนความรู้สึกที่เราต้องการจะสื่อ