Nitch
Prepotente 20’s girl.
Message
เป็นผู้ป่วยทางจิตที่เขียนทุกอย่างที่นึกได้และนึกออก. รูปปกส่วนใหญ่ก็รูปฟิล์มที่ถ่ายเองนั่นแหละ :)
11
Stories
14
Followers
71
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR