In Depth Memory
Published  1 year ago  |  2 stories
Fiction/Non-fiction รวมเรื่องสั้นที่เกิดจากเศษเสี้ยวความทรงจำจากหลายๆ คนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก (ภาพปก จาก Henn Kim)