Clichez
Writer
Message
กลิ่นอายจางๆจากอดีตย่อมผ่านและจากไปแต่อนาคตอันเลือนลางคอยส่งความรู้สึกไปยันปัจจุบันเสมอ มีแค่การเล่าเพียงสิ่งเดียวคอยเติมเต็มหัวใจให้มีชีวิตอีกครั้ง
7
Stories
6
Followers
10
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR