ปัญหาเชาว์
Published  1 year ago  |  7 stories
อัตชีวประวัติของผู้เขียนในพาร์ทของ ปัญหา / ความรัก / ความทรงจำ