Aiscy
Rookie Writer
Message
เราต่างลืมเป้าประสงค์ของชีวิตไปจนสิ้นในยามที่ลืมตาตื่นมาดูโลกครั้งแรก เราถูกทำให้สับสน ไขว้เขวถึงตัวตนของตนเองและเป้าหมาย ใช้ชีวิตอย่างเคว้งคว้าง เดินทางด้วยความยากลำบากไปสู่จุดหมายของคนอื่น จนกว่าเราจะค้นพบ ‘ความหมาย’ อีกครั้ง
10
Stories
15
Followers
3
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR