merry smoking day
Published  1 year ago  |  5 stories
แววตาของคุณยังคงมองฉันอย่างไม่วางตา แต่ฉันกลับกล้าสบตาคุณ เพียงแค่ตอนที่ฉันเอ่ยปากขอไฟแช็คชิปโป้ของคุณ ที่ตั้งอยู่ถัดจากที่เขี่ยบุหรี่สีเทาของฉัน