Mr.AP
Published  5 months ago  |  1 story
กว่าคุณจะได้อ่านบล็อกนี้ เราคงไม่ได้อยู่ข้างๆคุณแล้ว เราแค่อยากบันทึกเรื่องของคุณกับเราให้มากที่สุด ก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วจริงๆ
No story found...