ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
Published  2 years ago  |  6 stories
ออกมาจากความรู้สึกของหัวใจ ณ เวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ สุข เศร้า ถูกนำมาเรียบเรียงเป็นตัวอักษร