ประมวลความคิด : ชีวิต ปรัชญา และทัศนะ
Published  2 years ago  |  6 stories
การอภิปรายความคิดเชิงปรัชญาภายในจิตใจของฉัน รวมไปถึงทัศนะต่อเรื่องราวต่าง ๆ กลั่นมาเป็นตัวอักษร