นิทานโกหก
Published  2 years ago  |  1 story
ทุกเรื่องราวที่มีองค์ประกอบที่ขัดแย้งกับธรรมชาติและหลักความเป็นจริง จะถูกรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้