หน้าที่ หรือว่า กรรม
Published  3 years ago  |  10 stories
  l ญาณ l สติ l สมาธิ l มองเห็น l ได้ยิน l สัมพัสได้ l