ผ่านมาแล้วยังไม่แล้วไป
Published  3 years ago  |  3 stories
ตกตะกอนเรื่องราว ตกตะกอนความคิด ตกตะกอนความรู้สึก