HAPPY 2 SHARE
Published  4 years ago  |  3 stories
ใช้เวลาช่วงว่างๆ ในการรอขึ้นเครื่อง หรือนั่งรถ นั่งเครื่อง หรือนั่งว่างๆ หายใจทิ้งเปล่า ๆ มาทำการเขียนอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาบ้าง!